V JIŽNÍCH ČECHÁCH PROBĚHL JIŽ DRUHÝ REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ K TÉMATU CSR

V JIŽNÍCH ČECHÁCH PROBĚHL JIŽ DRUHÝ REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ K TÉMATU CSR

Corporate Social Responsibility neboli Společenská odpovědnost firem (CSR) -  v dnešní době již běžná praxe pro velké podniky, ale zatím stále ještě neznámá pro zástupce malých a středních firem. Máme se tématu CSR bát nebo jej brát jako výhodu? Nezatíží to rozpočet firmy nebo pracovní kapacitu zaměstnanců? Odpovědi nejen na tyto otázky hledal již druhý regionální seminář pořádaný k tématu CSR v jižních Čechách.

Seminář zorganizovala Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání (JAIP), která je jedním ze sedmi partnerů mezinárodního projektu „A Roadmap for Integrating Corporate Social Responsibility into EU Member States and Business Practises“ (ROAD CSR, PGI02364). Cílem projektu je začlenit do obchodních modelů malých a středních firem zásady společenské odpovědnosti podniků. Projekt je financován z programu Interreg Europe a kromě České republiky je do projektu zapojeno Řecko, Slovinsko, Norsko, Španělsko a Itálie, vedoucí partner je z Kypru.

Lektorkou semináře byla Ing. Sylvie Formánková, Ph.D. z Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. V úvodu semináře byli účastníci z řad nejen malých a středních podniků seznámeni s tím, co všechno pojem CSR zahrnuje a do jakých oblastí jej můžeme rozdělit. V další části semináře byly řešeny mýty vs. skutečnost při zavádění CSR do firemní praxe, a nakonec byl účastníkům představen jednoduchý příklad implementace CSR do firmy. V rámci diskuze se všichni zúčastnění shodli, že není možné zavádět principy CSR do malé a střední firmy podle vzoru velkých korporací, které mají úplně jiné finanční i lidské zdroje, konkurenční prostředí, odbytové kanály aj.

„V jižních Čechách se v souvislosti se zaváděním CSR do praxe u malých a středních podniků setkáváme spíše s obavami než s nadšením. Je důležité jim vysvětlit, že CSR neznamená jen dávat peníze na charitu nebo poskytovat dobrovolníky. Vždyť i ziskové hospodaření firmy, dobré pracovní prostředí pro zaměstnance nebo třídění firemních odpadů patří do principů CSR, a ani jedna z uvedených činností firmu nijak zásadně nezatěžuje. Mnohé firmy se dokonce chovají odpovědně, aniž by si tuto skutečnost uvědomovaly,“ uvedla na závěr Michaela Novotná, ředitelka JAIP.

Pokud byste rádi získali více informací o projektu, jeho aktivitách a výstupech, lze je dohledat na webových stránkách projektu, kde jsou uvedeny i kontakty na jednotlivé partnery, nebo sledovat projekt na Facebooku

 < přehled aktualit