Popis Jihočeského vědeckotechnického parku - I.etapa

Jihočeský vědeckotechnický park (JVTP) - I. etapa

se nachází v kampusu Jihočeské univerzity a slouží jako podnikatelský inkubátor, v němž vědecké poznatky nacházejí praktické a komerční využití prostřednictvím inovačních a technologicky orientovaných firem. Ty v budově parku nacházejí vyspělé laboratorní a technické zázemí se zaměřením převážně na biotechnologie, a zároveň i kancelářské prostory. Podnikatelský inkubátor poskytuje služby a zázemí pro firmy do 3 let od jejich vzniku. Etablovaným/fungujícím firmám jsou k dispozici služby podnikatelského inovačního centra.

Dále JVTP nabízí i možnost tzv. virtuálního zasídlení (firmy si zde mohou zřídit oficiální sídlo, i když svou činnost provozují jinde).

I. etapu JVTP, vybudovanou v roce 2008, spravuje a provozuje Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s., II. etapu zajišťuje JVTP, a.s.

Kromě samotných pronajímatelných prostor a přístrojového vybavení nabízí JAIP v I. etapě JVTP i doplňkové služby v podobě poradenství, zprostředkování kontaktů s výzkumnými a veřejnými institucemi, potenciálními investory a pomoc při zpracování projektů.

Prostředí Jihočeského vědecko-technického parku je vhodné zejména pro:

 • Začínající technologicky orientované a inovativní firmy, převážně drobné, resp. malé a střední podniky v rámci regionu i mimo něj s novým technologickým záměrem/projektem.
 • Fyzické osoby se záměry typu spin-off, případně start-up splňující podmínku chystaného založení firmy pro realizace záměru v prostorech JVTP.
 • Soukromé výzkumné ústavy/firmy s převažující ekonomickou činností v oblasti výzkumu a vývoje.
 • Institucionalizované formy spolupráce firem - technologické platformy, klastry, sdružení firem s právní subjektivitou apod. s novým technologickým záměrem/projektem.

V rámci I. etapy JVTP, spravované JAIP, jsou nájemcům k dispozici tyto prostory o celkové výměře 600 m2:

 • kanceláře 
 • laboratoře
 • prostor pro biotechnologické procesy se specifickým zařízením 
 • technické zázemí (sklady, výměník, výtah, sociální zařízení)
 • specializované sklady a další doplňkové prostory

Jihočeský vědeckotechnický park vznikl jako společný projekt Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, Jihočeské hospodářské komory (prostřednictvím JAIP, o.p.s.) a Jihočeského kraje (prostřednictvím JVTP, a.s.). JVTP - I. etapa je členem  SVTP ČR, z.s.

Jeho hlavním cílem je:

 • Podporovat rozvoj a růst firem zaměřených na inovace a moderní technologie, zejména v oblasti biotechnologií.
 • Stimulovat spolupráci vědeckých a výzkumných institucí se soukromým sektorem a umožňovat tak přenos výsledků vědeckého výzkumu do praxe a napomoci tak jejich komercionalizaci.
 • Vytvořit síť spolupracujících veřejných a soukromých subjektů na poli inovací.
 • Pomáhat vytvářet nová kvalifikovaná pracovní místa s důrazem na uplatnitelnost absolventů akademických institucí v Českých Budějovicích.
 • Přilákat investory s cílem ukotvit jejich působení v jižních Čechách v návaznosti na místní lidské zdroje, znalosti, vědecké a výzkumné aktivity a místní firmy.
 • Otevřít prostor pro další zájemce z řad vlastníků ochotných využívat svůj majetek k aplikaci vědeckých a výzkumných poznatků v praxi a k rozvíjení inovačního podnikání.
 • Působit jako katalyzátor změn a restrukturalizace ekonomické základny regionu směrem ke znalostně založené hospodářské činnosti s vysokou přidanou hodnotou.
 • Zvýšit atraktivnost akademického a univerzitního kampusu, aglomerace Českých Budějovic i celého regionu.

Přispět ke kultuře podnikavosti, finanční odpovědnosti a přijímání podnikatelského rizika především u studentů a absolventů vzdělávacích institucí.

Studenti mohou získat až 20 milionů na své podnikatelské projekty v soutěži Nápad roku
Máte skvělý podnikatelský nápad nebo rozjetý projekt, který stále čeká na tu správnou příležitost? Přihlaste se do 11. ročníku soutěže Vodafone Nápad roku 2018! Vítězné projekty vyhrávají 300 tisíc korun, cestu do HQ Huawei v Shenzhenu či na startupové konference v Evropě. Dále můžete získat investici až 20 milionů korun, váš projekt dostane mediální prostor a zpětnou vazbu od více jak 30 mentorů.  
více ➨
Společenská odpovědnost firem není jen výsadou velkých společností
Společenská odpovědnost firem (z anglického Corporate Social Responsibility; CSR) je ve zjednodušeném pojetí dobrovolný závazek / vlastní přesvědčení obchodních firem chovat se odpovědně k prostředí i společnosti, ve které působí. Takové chování je uskutečňováno nad rámec zákonných předpisů, běžných obchodních praktik i etických a společenských očekávání. Tématem společenské odpovědnosti firem se zabývá také Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s. (dále jen JAIP). V rámci realizace mezinárodního projektu uváděného pod zkratkou „Road-CSR“ (vychází z oficiálního názvu projektu Roadmap for Integrating Corporate Social Responsibility) šíří myšlenku společenské odpovědnosti firem do sféry malých a středních podniků. Za tímto účelem organizuje JAIP řadu aktivit, které zvyšují obecné povědomí o společenské odpovědnosti. Jednou z těchto aktivit byl také odborný Společensky odpovědný seminář (nejen) pro malé a střední firmy, pořádaný ve spolupráci s firmami působícími v Jihočeském kraji.  
více ➨