Popis I. etapy vědeckotechnického parku

AKTUÁLNĚ

Od 1.1.2021 máme k dispozici volný laboratorní prostor o rozměrech 31,9 m2.
Využijte jedinečné příležitosti získat zvýhodněné nájemné v prostředí podporující inovace a aplikaci poznatků výzkumu a vývoje v praxi. Více na vachova@jaip.cz


I. ETAPA JIHOČESKÉHO VĚDECKOTECHNICKÉHO PARKU (JVTP) 

se nachází v kampusu Jihočeské univerzity a slouží jako podnikatelský inkubátor, v němž vědecké poznatky nacházejí praktické a komerční využití prostřednictvím inovačních a technologicky orientovaných firem. Ty v budově parku nacházejí vyspělé laboratorní a technické zázemí se zaměřením převážně na biotechnologie, a zároveň i kancelářské prostory. Podnikatelský inkubátor poskytuje služby a zázemí pro firmy do 3 let od jejich vzniku. Etablovaným/fungujícím firmám jsou k dispozici služby podnikatelského inovačního centra.

Dále JVTP nabízí i možnost tzv. virtuálního zasídlení (firmy si zde mohou zřídit oficiální sídlo, i když svou činnost provozují jinde).

I. etapu JVTP, vybudovanou v roce 2008, spravuje a provozuje JAIP - Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s., II. etapu zajišťuje JVTP, a.s.

Kromě samotných pronajímatelných prostor a přístrojového vybavení nabízí JAIP v I. etapě JVTP i doplňkové služby v podobě poradenství, zprostředkování kontaktů s výzkumnými a veřejnými institucemi, potenciálními investory a pomoc při zpracování projektů.

Prostředí I. etapy Jihočeského vědecko-technického parku je vhodné zejména pro:

 • Začínající technologicky orientované a inovativní firmy, převážně drobné, resp. malé a střední podniky v rámci regionu i mimo něj s novým technologickým záměrem/projektem.
 • Fyzické osoby se záměry typu spin-off, případně start-up splňující podmínku chystaného založení firmy pro realizace záměru v prostorech JVTP.
 • Soukromé výzkumné ústavy/firmy s převažující ekonomickou činností v oblasti výzkumu a vývoje.
 • Institucionalizované formy spolupráce firem - technologické platformy, klastry, sdružení firem s právní subjektivitou apod. s novým technologickým záměrem/projektem.

V rámci I. etapy JVTP, jsou nájemcům k dispozici tyto prostory o celkové výměře 600 m2:

 • kanceláře 
 • laboratoře
 • prostor pro biotechnologické procesy se specifickým zařízením 
 • technické zázemí (sklady, výměník, výtah, sociální zařízení)
 • specializované sklady a další doplňkové prostory

Jihočeský vědeckotechnický park vznikl jako společný projekt Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, Jihočeské hospodářské komory (prostřednictvím JAIP, o.p.s.) a Jihočeského kraje (prostřednictvím JVTP, a.s.). 

Jeho hlavním cílem je:

 • Podporovat rozvoj a růst firem zaměřených na inovace a moderní technologie, zejména v oblasti biotechnologií.
 • Stimulovat spolupráci vědeckých a výzkumných institucí se soukromým sektorem a umožňovat tak přenos výsledků vědeckého výzkumu do praxe a napomoci tak jejich komercionalizaci.
 • Vytvořit síť spolupracujících veřejných a soukromých subjektů na poli inovací.
 • Pomáhat vytvářet nová kvalifikovaná pracovní místa s důrazem na uplatnitelnost absolventů akademických institucí v Českých Budějovicích.
 • Přilákat investory s cílem ukotvit jejich působení v jižních Čechách v návaznosti na místní lidské zdroje, znalosti, vědecké a výzkumné aktivity a místní firmy.
 • Otevřít prostor pro další zájemce z řad vlastníků ochotných využívat svůj majetek k aplikaci vědeckých a výzkumných poznatků v praxi a k rozvíjení inovačního podnikání.
 • Působit jako katalyzátor změn a restrukturalizace ekonomické základny regionu směrem ke znalostně založené hospodářské činnosti s vysokou přidanou hodnotou.
 • Zvýšit atraktivnost akademického a univerzitního kampusu, aglomerace Českých Budějovic i celého regionu.

Přispět ke kultuře podnikavosti, finanční odpovědnosti a přijímání podnikatelského rizika především u studentů a absolventů vzdělávacích institucí.