Popis Jihočeského vědeckotechnického parku - I.etapa

Jihočeský vědeckotechnický park (JVTP) - I. etapa

se nachází v kampusu Jihočeské univerzity a slouží jako podnikatelský inkubátor, v němž vědecké poznatky nacházejí praktické a komerční využití prostřednictvím inovačních a technologicky orientovaných firem. Ty v budově parku nacházejí vyspělé laboratorní a technické zázemí se zaměřením převážně na biotechnologie, a zároveň i kancelářské prostory. Podnikatelský inkubátor poskytuje služby a zázemí pro firmy do 3 let od jejich vzniku. Etablovaným/fungujícím firmám jsou k dispozici služby podnikatelského inovačního centra.

Dále JVTP nabízí i možnost tzv. virtuálního zasídlení (firmy si zde mohou zřídit oficiální sídlo, i když svou činnost provozují jinde).

I. etapu JVTP, vybudovanou v roce 2008, spravuje a provozuje Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s., II. etapu zajišťuje JVTP, a.s.

Kromě samotných pronajímatelných prostor a přístrojového vybavení nabízí JAIP v I. etapě JVTP i doplňkové služby v podobě poradenství, zprostředkování kontaktů s výzkumnými a veřejnými institucemi, potenciálními investory a pomoc při zpracování projektů.

Prostředí Jihočeského vědecko-technického parku je vhodné zejména pro:

 • Začínající technologicky orientované a inovativní firmy, převážně drobné, resp. malé a střední podniky v rámci regionu i mimo něj s novým technologickým záměrem/projektem.
 • Fyzické osoby se záměry typu spin-off, případně start-up splňující podmínku chystaného založení firmy pro realizace záměru v prostorech JVTP.
 • Soukromé výzkumné ústavy/firmy s převažující ekonomickou činností v oblasti výzkumu a vývoje.
 • Institucionalizované formy spolupráce firem - technologické platformy, klastry, sdružení firem s právní subjektivitou apod. s novým technologickým záměrem/projektem.

V rámci I. etapy JVTP, spravované JAIP, jsou nájemcům k dispozici tyto prostory o celkové výměře 600 m2:

 • kanceláře 
 • laboratoře
 • prostor pro biotechnologické procesy se specifickým zařízením 
 • technické zázemí (sklady, výměník, výtah, sociální zařízení)
 • specializované sklady a další doplňkové prostory

Jihočeský vědeckotechnický park vznikl jako společný projekt Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, Jihočeské hospodářské komory (prostřednictvím JAIP, o.p.s.) a Jihočeského kraje (prostřednictvím JVTP, a.s.). 

Jeho hlavním cílem je:

 • Podporovat rozvoj a růst firem zaměřených na inovace a moderní technologie, zejména v oblasti biotechnologií.
 • Stimulovat spolupráci vědeckých a výzkumných institucí se soukromým sektorem a umožňovat tak přenos výsledků vědeckého výzkumu do praxe a napomoci tak jejich komercionalizaci.
 • Vytvořit síť spolupracujících veřejných a soukromých subjektů na poli inovací.
 • Pomáhat vytvářet nová kvalifikovaná pracovní místa s důrazem na uplatnitelnost absolventů akademických institucí v Českých Budějovicích.
 • Přilákat investory s cílem ukotvit jejich působení v jižních Čechách v návaznosti na místní lidské zdroje, znalosti, vědecké a výzkumné aktivity a místní firmy.
 • Otevřít prostor pro další zájemce z řad vlastníků ochotných využívat svůj majetek k aplikaci vědeckých a výzkumných poznatků v praxi a k rozvíjení inovačního podnikání.
 • Působit jako katalyzátor změn a restrukturalizace ekonomické základny regionu směrem ke znalostně založené hospodářské činnosti s vysokou přidanou hodnotou.
 • Zvýšit atraktivnost akademického a univerzitního kampusu, aglomerace Českých Budějovic i celého regionu.

Přispět ke kultuře podnikavosti, finanční odpovědnosti a přijímání podnikatelského rizika především u studentů a absolventů vzdělávacích institucí.

Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨