Dotační poradenství

JAIP o.p.s. se již od roku 2006 zabývá dotačním poradenstvím. Máme bohaté zkušenosti s přípravou a realizací řady projektů. Úzce spolupracujeme v regionu s organizacemi a institucemi jako jsou Jihočeská hospodářská komora a Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Zde naleznete některé realizované projekty JAIP.

V podmínkách ČR, kde je stále nízká úroveň spolupráce mezi veřejným, vědeckovýzkumným a soukromým sektorem, jsou jedním z hlavních nástrojů podpory jejich vzniku dotační prostředky. V následujícím výčtu jsou uvedené hlavní programy, z nichž je možné dotace získat.

Horizon 2020 

V programu HORIZON 2020 Evropská výzkumná rada financuje špičkový badatelský výzkum ("frontierresearch", tj. výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru), a to napříč všemi obory. Nepodporuje sítě nebo mezinárodní konsorcia, ale individuální řešitele (PrincipalInvestigator, PI) a jejich výzkumné týmy. Řešitel může být jakékoli národnosti, ale zvolená hostitelská instituce se musí nacházet v členském státě EU popř. v zemi asociované k rámcovému programu EU. Jediným kritériem hodnocení je vědecká excelence – jak návrhu projektu, tak samotného řešitele. To kromě předchozích výsledků v oboru předpokládá, že výzkumní pracovníci přijdou se zcela novou revoluční myšlenkou, jež není pouhým pokračováním jejich dřívějších úspěchů, která může výrazně ovlivnit daný obor, posunout jeho hranice či otevřít nové výzkumné perspektivy.

Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)

Cílem programu CIP je umožnit přístup k financování zakládání a rozvoje malých a středních podniků a motivovat je k inovačním aktivitám, vytvářet příznivé prostředí ke spolupráci malých a středních podniků (částečně v oblasti přeshraniční spolupráce), propagovat všechny formy inovačního podnikání, environmentálně příznivé inovace, inovační kulturu a administrativní reformy.

Společné technologické iniciativy

Společné technologické iniciativy (Joint Technology Initiative - JTI) jsou nezávislé subjekty, jejichž cílem je vytvořit udržitelné partnerství veřejného a soukromého sektoru a posílit soukromé a veřejné investice na podporu činností výzkumu a vývoje v podobě mezinárodních projektů. Aktivity JTI jsou financovány z veřejných zdrojů a to národních a evropských. Ze strany EU jsou JTI podporovány ze 7. rámcového programu Evropské unie pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace. Finanční spolupráce na společných technologických iniciativách spadá v ČR pod zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků.