Společenská odpovědnost firem není jen výsadou velkých společností

Společenská odpovědnost firem není jen výsadou velkých společností

Společenská odpovědnost firem (z anglického Corporate Social Responsibility; CSR) je ve zjednodušeném pojetí dobrovolný závazek / vlastní přesvědčení obchodních firem chovat se odpovědně k prostředí i společnosti, ve které působí. Takové chování je uskutečňováno nad rámec zákonných předpisů, běžných obchodních praktik i etických a společenských očekávání.

Tématem společenské odpovědnosti firem se zabývá také Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s. (dále jen JAIP). V rámci realizace mezinárodního projektu uváděného pod zkratkou „Road-CSR“ (vychází z oficiálního názvu projektu Roadmap for Integrating Corporate Social Responsibility) šíří myšlenku společenské odpovědnosti firem do sféry malých a středních podniků. Za tímto účelem organizuje JAIP řadu aktivit, které zvyšují obecné povědomí o společenské odpovědnosti. Jednou z těchto aktivit byl také odborný Společensky odpovědný seminář (nejen) pro malé a střední firmy, pořádaný ve spolupráci s firmami působícími v Jihočeském kraji.

Po úvodním slovu manažerky projektu byla pozornost věnována společenské odpovědnosti ve velké firmě, konkrétně v energetické skupině ČEZ a.s. Její odpovědné chování představila Simona Kaňoková pracující na pozici „expert CSR“, která je přímo podřízena představenstvu společnosti. Paní Kaňoková krátce pohovořila o legislativním zázemí CSR v České republice a v Evropské unii, převážná část jejího příspěvku však byla věnována konkrétním příkladům společensky odpovědných aktivit skupiny ČEZ. Skupina ČEZ a.s. má dobrovolně zpracovanou Strategii udržitelného rozvoje dle odborné mezinárodní metodiky GRI (Global Reporting Initiative), která byla integrována do celkové strategie skupiny. Jedná se tedy o příklad dlouhodobého a systematického uplatňování společensky odpovědných aktivit v obchodním chování a rozhodování společnosti, které oceňují jak zaměstnanci skupiny, tak konkrétní příjemci pomoci, ale i veřejnost – včetně odborné veřejnosti, díky které získala skupina ČEZ několik ocenění za společensky odpovědné chování. Konkrétní informace o společensky odpovědných aktivitách skupiny je možné dohledat v samostatné sekci webových stránek pro téma udržitelného rozvoje: https://www.cez.cz/cs/udrzitelny-rozvoj.html.

Ale ani pro malé a střední firmy v regionu není společenská odpovědnost cizí. Jako první tento fakt jednoznačně potvrdil Michal Polanecký, jednatel Technických služeb Tábor s.r.o. Technické služby Tábor jsou příkladem společnosti, která odpovědné a férové jednání běžně a přirozeně používá ve své každodenní praxi. V odpovědném chování k zaměstnancům společnosti je kladen důraz na dodržování zákoníku práce a na práva zaměstnanců. Pružná pracovní doba (s ohledem na charakter práce) umožňuje sladit pracovní a rodinné povinnosti. Cílem tohoto jednání je dosahovat spokojenosti a kvalifikačního rozvoje zaměstnanců a zvyšovat tak jejich produktivitu práce. Odpovědné chování vůči obchodním partnerům představuje orientace na spokojenost zákazníka, transparentní dodavatelsko – odběratelské vztahy, odpovědné zadávání veřejných zakázek s důrazem na kvalitu plnění, environmentální a sociální dopad. Takové chování přináší trvalé zvyšování kvality a rozsahu nabízených služeb, stabilní dodavatelsko-odběratelské vztahy a stabilní pracovně-právní vztahy. Technické služby Tábor byly za své odpovědné aktivity oceněny certifikátem Spolehlivá firma, získaly i ocenění za CSR Podnikáme odpovědně – 3. místo v kategorii malý a střední podnik.

Místopředseda představenstva společnosti Gefos a.s. (od 1. 4. 2018 TKP geo s.r.o.), Robert Šinkner, rovněž potvrdil, že společensky odpovědné aktivity jsou v jejich každodenní agendě naprostou samozřejmostí, ať už se jedná o přímou podporu osob se znevýhodněním, o účast na kulturních, sportovních a jiných společenských akcích pořádaných za účelem podpory znevýhodněných osob nebo o nákup geodetických pomůcek a jiných předmětů z chráněných dílen. Společnost Gefos/TKP geo vyvinula také aplikaci pro zlepšení stavu životního prostředí ve městech a obcích „Dej Tip“. Každý občan má takto možnost jednoduchým, rychlým a anonymním způsobem upozornit obec na jakoukoli závadu. Pro obec samotnou je zpracování a vyhodnocení nahlášených informací velmi snadné a nepotřebuje k tomu žádný speciální HW nebo SW. Společnost Gefos/TKP geo tedy organizuje řadu aktivit odpovědných k životu v regionech, ve kterých působí.

Závěrečný příklad dobré praxe uvedla Naděžda Boušková, ředitelka pro personální řízení ve skupině společností DfK Group a.s. Skupina je tvořena společnostmi obchodního i neziskového charakteru a klade důraz na management lidských zdrojů, zejména ve smyslu důrazu na individuality zaměstnanců, jejich profesní rozvoj, firemní kulturu, interní komunikaci a vnější prezentaci. Ucelenou nabídkou zaměstnaneckých benefitů a opatření pomáhá s překonáváním překážek v práci a se sladěním soukromého (rodinného) a pracovního života. DfK Group dále podporuje rodiny v tíživé situaci, ale i kulturní, sportovní a společenské aktivity, a to prostřednictvím Nadačního fondu AVA financovaného z osobních prostředků majitelů skupiny. Poslání několika společností ve skupině je samo o sobě společensky odpovědné (Ledax – péče o seniory, dlouhodobě nemocné a zdravotně postižené, Jihočeská rozvojová - bezplatné poradenství ve všech oblastech občanského práva a legislativy, dále obchodní společnosti zaměřené na regionální rozvoj a celoživotní vzdělávání).

Smyslem pořádaného semináře bylo ukázat praktické příklady společensky odpovědného chování firem různých velikostí a rozličného zaměření. Díky spolupráci se všemi zúčastněnými bylo zřejmé, že uplatňování principů společenské odpovědnosti není nijak komplikované a odpovědné aktivity mohou být logicky a smysluplně zařazeny do každodenní agendy obchodní společnosti. Vhodný výběr odpovědných aktivit dle možností každé společnosti může trvale zajišťovat stabilitu firem, zvyšovat jejich konkurenceschopnost, udržitelný rozvoj, podporovat inovace a dosáhnout dlouhodobé ziskovosti při dodržování principů sociální spravedlnosti a zodpovědnosti k ochraně životního prostředí.< přehled aktualit