REGIONÁLNÍ SEMINÁŘE ZAMĚŘENÉ NA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST FIREM

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘE ZAMĚŘENÉ NA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST FIREM

Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání je jedním ze sedmi partnerů mezinárodního projektu „A Roadmap for Integrating

 Corporate Social Responsibility into EU Member States and Business Practises“ (ROAD CSR, PGI02364), jehož cílem je začlenit do obchodních modelů malých a středních firem zásady společenské odpovědnosti podniků (CSR). Projekt je financován z programu Interreg Europe a kromě České republiky je do projektu zapojena Itálie, Řecko, Slovinsko, Norsko a Španělsko, vedoucí partner je z Kypru.

Klíčovou součástí projektu o společenské odpovědnosti firem jsou regionální tematické semináře určené stakeholderům. Tyto semináře mají za cíl představit a diskutovat průběžné výstupy projektu, a zároveň si vyměňovat zkušenosti při zavádění principů CSR do praxe v malých a středních podnicích. Zatímco v ČR nejsou u menších firem principy CSR příliš zavedeny, v mnohých státech EU jsou již každodenní součástí podnikatelského života. Role stakeholderů v projektu je význa

mná tím, že přinese do celé problematiky praktický pohled a usnadní tak realizaci principů CSR v běžném životě malých a středních firem.

První seminář proběhl na konci května v Jihočeské agentuře pro podporu inovačního podnikání v Českých Budějovicích. Hlavním cílem bylo představení projektového záměru a výsledků studie, která mapovala legislativní rámec a aktivity veřejné sféry v ČR v oblasti připravenosti na zavádění CSR ve firmách. Následně proběhla se stakeholdery diskuze na téma potřebnosti principů CSR a jejich vlivu na konkurenceschopnost podniku. Další tematický seminář se stakeholdery je plánován na konec roku 2017, kde již bude možnost diskutovat konkrétní příklady tzv. dobré praxe ze zahraničí a další výstupy projektu.< přehled aktualit