Projekt o společenské odpovědnosti firem postoupil do své třetí fáze

Projekt o společenské odpovědnosti firem postoupil do své třetí fáze

"Road-CSR" je název evropského projektu financovaného programem INTERREG Europe, který pomáhá členským státům EU aplikovat principy sociální odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility; CSR) do sféry malých a středních podniků a napomáhá jim tím zvyšovat konkurenceschopnost, udržitelný rozvoj, podporovat inovace a dosáhnout dlouhodobé ziskovosti při dodržování principů sociální spravedlnosti a zodpovědnosti k ochraně životního prostředí.

Na naplnění tohoto záměru spolupracuje 7 partnerů ze 7 zemí EU (Kypr, Řecko, Španělsko, Norsko, Slovinsko, Česká republika a Itálie). Každý z nich dosahuje jiného stupně pokročilosti v implementaci principů CSR, ať už na úrovni existence národního strategického rámce rozpracovaného do strategických dokumentů nebo na úrovni následování principů sociální zodpovědnosti ze strany podnikatelské sféry.

 

V průběhu prvního semestru realizace projektu byla v Jihočeském kraji navázána spolupráce s regionálními zájmovými skupinami, tzv. stakeholdery, kteří byli seznámeni se zaměřením projektu, s časovým harmonogramem projektových aktivit a s plánovanými výstupy projektu. V další fázi projektu byla oslovena také široká veřejnost, a to prostřednictvím projektových newsletterů, článků v regionálním tisku a prezentace na webových stránkách a sociálních sítích. Pro zástupce malých a středních podniků jsme připravili tematický seminář, který vedla Dr. Sylvie Formánková, odborná garantka oblasti Společenské odpovědnosti na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Zároveň byla zpracována studie o stavu společenské odpovědnosti firem v prostředí ČR, která je jedním z výstupů projektu.

 

V současné době projekt postoupil do třetí fáze své realizace – v jejím průběhu připravujeme další, navazující seminář, tentokrát vedený zástupci konkrétních společností uplatňujících principy společenské odpovědnosti ve své každodenní praxi. Seminář se uskuteční 27. března 2018 od 10 hodin v sídle Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání o.p.s. (http://www.jaip.cz/aktuality/prakticky-seminar-na-tema-csr). Ve spolupráci s partnerskými organizacemi projektu připravujeme také tištěné vydání Příkladů dobré praxe, ve kterém budou uvedeny konkrétní aktivity obchodních firem s pozitivním dopadem na rozvoj regionu, rozvoj občanské společnosti a péči o prostředí okolo nás.

 

Zájemci o více informací o projektu či jeho výstupech se mohou obrátit na manažerku projektu, Ing. Terezu Píšovou.< přehled aktualit
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨