Projekt o společenské odpovědnosti firem postoupil do své třetí fáze

Projekt o společenské odpovědnosti firem postoupil do své třetí fáze

"Road-CSR" je název evropského projektu financovaného programem INTERREG Europe, který pomáhá členským státům EU aplikovat principy sociální odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility; CSR) do sféry malých a středních podniků a napomáhá jim tím zvyšovat konkurenceschopnost, udržitelný rozvoj, podporovat inovace a dosáhnout dlouhodobé ziskovosti při dodržování principů sociální spravedlnosti a zodpovědnosti k ochraně životního prostředí.

Na naplnění tohoto záměru spolupracuje 7 partnerů ze 7 zemí EU (Kypr, Řecko, Španělsko, Norsko, Slovinsko, Česká republika a Itálie). Každý z nich dosahuje jiného stupně pokročilosti v implementaci principů CSR, ať už na úrovni existence národního strategického rámce rozpracovaného do strategických dokumentů nebo na úrovni následování principů sociální zodpovědnosti ze strany podnikatelské sféry.

 

V průběhu prvního semestru realizace projektu byla v Jihočeském kraji navázána spolupráce s regionálními zájmovými skupinami, tzv. stakeholdery, kteří byli seznámeni se zaměřením projektu, s časovým harmonogramem projektových aktivit a s plánovanými výstupy projektu. V další fázi projektu byla oslovena také široká veřejnost, a to prostřednictvím projektových newsletterů, článků v regionálním tisku a prezentace na webových stránkách a sociálních sítích. Pro zástupce malých a středních podniků jsme připravili tematický seminář, který vedla Dr. Sylvie Formánková, odborná garantka oblasti Společenské odpovědnosti na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Zároveň byla zpracována studie o stavu společenské odpovědnosti firem v prostředí ČR, která je jedním z výstupů projektu.

 

V současné době projekt postoupil do třetí fáze své realizace – v jejím průběhu připravujeme další, navazující seminář, tentokrát vedený zástupci konkrétních společností uplatňujících principy společenské odpovědnosti ve své každodenní praxi. Seminář se uskuteční 27. března 2018 od 10 hodin v sídle Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání o.p.s. (http://www.jaip.cz/aktuality/prakticky-seminar-na-tema-csr). Ve spolupráci s partnerskými organizacemi projektu připravujeme také tištěné vydání Příkladů dobré praxe, ve kterém budou uvedeny konkrétní aktivity obchodních firem s pozitivním dopadem na rozvoj regionu, rozvoj občanské společnosti a péči o prostředí okolo nás.

 

Zájemci o více informací o projektu či jeho výstupech se mohou obrátit na manažerku projektu, Ing. Terezu Píšovou.< přehled aktualit