Konference Transfer technologií 2015 hledá možnosti, jak využívat vědecké výsledky v praxi

Konference Transfer technologií 2015 hledá možnosti, jak využívat vědecké výsledky v praxi

Kde má věda největší potenciál pro rozvoj nových aplikací a inovací, jak podpořit využití vědeckých výsledků v praxi a jaký význam mají vědeckotechnické parky pro spolupráci s komerční sférou. To jsou hlavní témata mezinárodní konference „Transfer technologií 2015“, kterou ve dnech 14. – 15. dubna 2015 pořádá Jihočeská univerzita v českobudějovickém Clarion Congress hotelu. 

Do Českých Budějovic se sjede téměř stovka zástupců akademických institucí, firem a oborových organizací. Jednat budou především o tom, jakými způsoby podporovat vědu a uplatnitelnost jejich výsledků v praxi. Akademická pracoviště mají velký potenciál ve vývoji nových a inovativních postupů, avšak stále jsou velké rezervy v zájmu komerční sféry o ně.

Důležitost těchto setkávání odborné i laické veřejnosti s cílem propagace vědy a výzkumu potvrzuje i Růžena Štemberková, vedoucí Kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity. „Vědecká pracoviště univerzit se věnují zajímavým výzkumům, jejich výsledky práce ale zůstávají bez praktického využití na univerzitách takzvaně v šuplíku, a vědci ne vždy znají cestu, jak je nabídnout veřejnosti k využití. Na druhé straně ani firmy mnohdy netuší, že jejich podnikatelský záměr by mohli inovovat či otestovat odborníci z univerzit a tím ověřit jeho využitelnost v praxi. Jde o to vytvořit fungující systém spolupráce mezi akademickou a komerční sférou pro využití těchto výsledků. Tato setkání jsou pro lidi z oboru důležitá i proto, že si můžou vyměňovat zkušenosti, hledat nové pohledy a témata k propagaci vědy a současně navázat důležité kontakty,“ uvádí Růžena Štemberková.

Na konferenci zavítají jak domácí, tak zahraniční odborníci. Hledat budou vzájemné možnosti spolupráce. Konference se bude úžeji zabývat i spoluprací mezi sousedními regiony. Například pro jižní Čechy se jeví do budoucnosti velmi slibně příhraniční spolupráce především s Dolním Bavorskem a Horním Rakouskem. Nahrává tomu nejen geografická blízkost, ale také již probíhající spolupráce těchto regionů mimo jiné již v oblasti turistiky a kultury. Spolupráce v oblasti vědy a výzkumu by tak přirozeně mohla být dalším žádoucím cílem vzájemného sbližování těchto regionů. Tomu napomáhá i skutečnost, že univerzity sídlící v těchto regionech mají rozdílné portfolio fakult, což v praxi znamená, že se věnují rozdílným oblastem výzkumu, a proto své výsledky na poli vědy mohou vhodně doplňovat.

Na setkání se poprvé také představí společně všechny vědeckotechnické parky v České republice. Ty už prakticky propojují akademickou vědu s komerční sférou mimo jiné tím, že firmám z příslušných regionů poskytují zázemí v podobě vybavených laboratoří, kanceláří či technologických prostor. Zasídleným firmám zajišťují vše potřebné k jejich činnosti včetně spolupráce na zpracování podnikatelských plánů a studií, asistence při zpracování výzkumných a vývojových projektů a další. V rámci  pořádané konference se představí také Jihočeský vědeckotechnický park založený v roce 2008 Jihočeským krajem, Jihočeskou univerzitou a Biologickým centrem Akademie věd ČR s cílem podpory vědy a výzkumu v jihočeském regionu. Tato v jižních Čechách jedinečná instituce sídlí v kampusu Jihočeské univerzity a na konferenci představí druhou etapu svého rozvoje (Rozvoj JVTP Etapa IIA).

Mezinárodní konference „Transfer technologií 2015“ je hrazena z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Kontakt:

Mgr. Dagmar Dvořáková

PR manažerka

Útvar vnějších vztahů a komunikace Jihočeské univerzity

Tel.: 389 032 160

Mobil: 724 347 949

Email: dvorakovad@jcu.cz

 

 < přehled aktualit
Byly vyhlášeny Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost
Dne 8. září 2020 proběhlo vyhlášení druhého ročníku Ceny hejtmanky Jihočeského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2019. Do ocenění se mohly přihlásit firmy, neziskové organizace, mikropodniky i obce realizující v roce 2019 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti. Pod pojmem společenská odpovědnost lze chápat např. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodržování a šíření; snaha vyjít vstříc zaměstnancům při hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem; podpora místní komunity; ochrana přírodních zdrojů či životního prostředí. Do ocenění se přihlásilo 30 subjektů v 6 kategoriích. Hodnotitelé a regionální Rada pro hodnocení vybrali dle stanovených kritérií v každé kategorii 3 oceněné. Jelikož se nejednalo prvotně o soutěž, ale také o sdílení pozitivních zkušeností realizovaných v Jihočeských firmách a organizacích, udělila hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská jako poděkování všem zúčastněným Čestné uznání.
více ➨
23. září 2020
seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“
Regionální kontaktní organizace jižní Čechy – ERA si Vás dovoluje pozvat  na praktický seminář „Marketingová komunikace v oblasti VaVaI“, který se bude konat 23. září 2020 od 9:00 do 15:00 hod. v zasedací místnosti JAIP, Na Zlaté stoce 1619 v Českých Budějovicích.  
více ➨