Konference Transfer technologií 2015 hledá možnosti, jak využívat vědecké výsledky v praxi

Konference Transfer technologií 2015 hledá možnosti, jak využívat vědecké výsledky v praxi

Kde má věda největší potenciál pro rozvoj nových aplikací a inovací, jak podpořit využití vědeckých výsledků v praxi a jaký význam mají vědeckotechnické parky pro spolupráci s komerční sférou. To jsou hlavní témata mezinárodní konference „Transfer technologií 2015“, kterou ve dnech 14. – 15. dubna 2015 pořádá Jihočeská univerzita v českobudějovickém Clarion Congress hotelu. 

Do Českých Budějovic se sjede téměř stovka zástupců akademických institucí, firem a oborových organizací. Jednat budou především o tom, jakými způsoby podporovat vědu a uplatnitelnost jejich výsledků v praxi. Akademická pracoviště mají velký potenciál ve vývoji nových a inovativních postupů, avšak stále jsou velké rezervy v zájmu komerční sféry o ně.

Důležitost těchto setkávání odborné i laické veřejnosti s cílem propagace vědy a výzkumu potvrzuje i Růžena Štemberková, vedoucí Kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity. „Vědecká pracoviště univerzit se věnují zajímavým výzkumům, jejich výsledky práce ale zůstávají bez praktického využití na univerzitách takzvaně v šuplíku, a vědci ne vždy znají cestu, jak je nabídnout veřejnosti k využití. Na druhé straně ani firmy mnohdy netuší, že jejich podnikatelský záměr by mohli inovovat či otestovat odborníci z univerzit a tím ověřit jeho využitelnost v praxi. Jde o to vytvořit fungující systém spolupráce mezi akademickou a komerční sférou pro využití těchto výsledků. Tato setkání jsou pro lidi z oboru důležitá i proto, že si můžou vyměňovat zkušenosti, hledat nové pohledy a témata k propagaci vědy a současně navázat důležité kontakty,“ uvádí Růžena Štemberková.

Na konferenci zavítají jak domácí, tak zahraniční odborníci. Hledat budou vzájemné možnosti spolupráce. Konference se bude úžeji zabývat i spoluprací mezi sousedními regiony. Například pro jižní Čechy se jeví do budoucnosti velmi slibně příhraniční spolupráce především s Dolním Bavorskem a Horním Rakouskem. Nahrává tomu nejen geografická blízkost, ale také již probíhající spolupráce těchto regionů mimo jiné již v oblasti turistiky a kultury. Spolupráce v oblasti vědy a výzkumu by tak přirozeně mohla být dalším žádoucím cílem vzájemného sbližování těchto regionů. Tomu napomáhá i skutečnost, že univerzity sídlící v těchto regionech mají rozdílné portfolio fakult, což v praxi znamená, že se věnují rozdílným oblastem výzkumu, a proto své výsledky na poli vědy mohou vhodně doplňovat.

Na setkání se poprvé také představí společně všechny vědeckotechnické parky v České republice. Ty už prakticky propojují akademickou vědu s komerční sférou mimo jiné tím, že firmám z příslušných regionů poskytují zázemí v podobě vybavených laboratoří, kanceláří či technologických prostor. Zasídleným firmám zajišťují vše potřebné k jejich činnosti včetně spolupráce na zpracování podnikatelských plánů a studií, asistence při zpracování výzkumných a vývojových projektů a další. V rámci  pořádané konference se představí také Jihočeský vědeckotechnický park založený v roce 2008 Jihočeským krajem, Jihočeskou univerzitou a Biologickým centrem Akademie věd ČR s cílem podpory vědy a výzkumu v jihočeském regionu. Tato v jižních Čechách jedinečná instituce sídlí v kampusu Jihočeské univerzity a na konferenci představí druhou etapu svého rozvoje (Rozvoj JVTP Etapa IIA).

Mezinárodní konference „Transfer technologií 2015“ je hrazena z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Kontakt:

Mgr. Dagmar Dvořáková

PR manažerka

Útvar vnějších vztahů a komunikace Jihočeské univerzity

Tel.: 389 032 160

Mobil: 724 347 949

Email: dvorakovad@jcu.cz

 

 < přehled aktualit